TTYT huyện Việt Yên triển khai kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024

Ngày 04/01/2024, TTYT huyện Việt Yên xây dựng kế hoạch số 03/KH-TTYT về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) tại Trung tâm Y tế năm 2024.

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền giáo dục tinh thần cảnh giác cho cán bộ, viên chức về âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các tội phạm, kiên quyết không để phát sinh tội phạm, các tệ nạn xã hội trong đơn vị...TTYT huyện Việt Yên yêu cầu các khoa, phòng, trạm Y tế từng bước tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ công an, Hướng dẫn của Công an huyện Việt Yên về công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ;

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCNV. Lấy kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch này là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại thi đua đối với tập thể, cá nhân hằng năm;

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong đơn vị, từ đó tìm ra ưu điểm, thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục để công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân BVANTQ phát huy hiệu quả cao nhất. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn đơn vị; nêu cao ý thức cảnh giác trong công tác bảo vệ BMNN; bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu, suy thoái về đạo đức, lối sống; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ…;

4. Triển khai thực hiện tốt Căn cứ thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn: An toàn về an ninh, trật tự. Xây dựng, duy trì các mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong đơn vị; quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân BVANTQ gắn liền với các phong trào khác của Đảng và Nhà nước. Phối hợp xây dựng mô hình liên kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với nhau và giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với xã, thị trấn cùng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở một khu vực nhất định;

5. Tổ chức thực hiện tốt Nghị định 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 của Chính phủ “Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”. Rà soát tiêu chuẩn của lực lượng bảo vệ tại cơ quan, đăng ký với Công an tỉnh tham gia tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại cơ quan đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách đủ về số lượng; xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở;

6. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bố trí đủ số lượng cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong cơ quan;

7. Đăng ký thi đua, khen thưởng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ theo quy định.

Được biết, trong ngày 04/01/2024, TTYT huyện Việt Yên cũng đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024. Trong đó, đăng ký thực hiện đầy đủ các tiêu chí “An toàn về ANTT” như: Trong Quý I, các tổ chức đảng phải có nghị quyết chuyên đề riêng hoặc lồng ghép công tác đảm bảo ANTT trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm; triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vê ANTT; không để xảy ra việc tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, kích động, dụ dỗ, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối ANTT...; không có cán bộ viên chức, người lao động phạm tội; 70% phòng, khoa, trạm y tế đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên;...Đồng thời, đăng ký thực hiện các tiêu chí “không có tệ nạn ma túy” tại TTYT huyện Việt Yên./.

Đỗ Thảo - Phòng Dân số và Truyền thông

SĐT đường dây nóng

Trung tâm Y tế:

0966.851.919

Sở Y tế:

0967.721.919

Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở Y tế khi đã điện vào đường dây nóng của Trung tâm Y tế nhưng không được giải quyết

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với nhân viên y tế
  
Thống kê truy cập
 73 Trong ngày
 795 Trong tháng
11 Đang online
Bản quyền 2021 ©Trung Tâm Y tế thị xã Việt Yên
Thiết kế bởi Aptech